0 0055 btc la usd. Ce este SLR-rupia din Sri Lanka (LKR)?

Prognoză Tron Price

Orice diferend cu privire la aceste măsuri poate fi soluţionat numai pe baza procedurilor OMC de soluţionare a diferendelor. Articolul 33 Măsuri de salvgardare multilaterale 1.

Ce oferă ethbox?

Dispoziţiile alineatului 2 se aplică pentru o perioadă de cinci ani, începând de la data intrării în vigoare 0 0055 btc la usd acordului.

Cel târziu cu de zile înainte de încheierea acestei perioade, consiliul mixt SADC-CE reexaminează aplicarea dispoziţiilor respective având în vedere nevoile de dezvoltare specifice ale statelor părți la APE din SADC pentru a stabili dacă aplicarea acestora ar trebui extinsă pentru o perioadă suplimentară. Dispoziţiilor alineatului 1 nu li se aplică dispoziţiile de soluţionare a diferendelor din prezentul acord.

Articolul 34 Salvgardare bilaterală 1. Fără a aduce atingere articolului 33, în urma examinării soluţiilor alternative, o parte poate aplica măsuri de salvgardare pe o perioadă limitată, care să deroge de la dispoziţiile articolelor 25 şi 26, în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol. Măsurile de salvgardare menţionate la alineatul 1 din prezentul articol pot fi adoptate atunci când un produs originar din una dintre părţi este importat pe teritoriul celeilalte părţi în cantităţi atât de importante şi în astfel de condiţii încât cauzează sau riscă să cauzeze: a un prejudiciu grav ramurii industriei naţionale care fabrică produse similare sau produse direct concurente pe teritoriul părţii importatoare sau b disfuncţionalităţi într-un sector al economiei producătoare de produse 0 0055 btc la usd sau de produse direct concurente, în special în cazul în care aceste disfuncţionalităţi cauzează dificultăţi sau probleme sociale majore care ar putea cauza o gravă deteriorare a situaţiei economice a părţii importatoare sau c disfuncţionalităţi pe pieţele de produse agricole similare sau direct concurente [4] sau ale mecanismelor care reglementează acele pieţe.

Măsurile de salvgardare menţionate la prezentul articol nu depăşesc ceea ce este necesar pentru a preveni sau a remedia prejudiciul grav sau disfuncţionalităţile, astfel cum sunt definite la alineatul 2 din prezentul articol. Măsurile de salvgardare respective care pot fi luate de partea importatoare pot să cuprindă numai una sau mai multe din următoarele acţiuni: a suspendarea reducerii suplimentare a nivelului taxei de import pentru produsul în cauză, prevăzută de prezentul acord, sau b creşterea taxei vamale asupra produsului în cauză până la un nivel care nu depăşeşte taxa vamală consolidată a OMC, sau c introducerea contingentelor tarifare pentru produsul în cauză.

Fără a aduce atingere alineatelor 12 şi 3 din prezentul articol, în cazul în care un produs originar din unul sau mai multe state părți la APE din SADC este importat în una sau mai multe regiuni ultraperiferice ale CE în cantităţi atât de importante şi în astfel de condiţii încât cauzează sau riscă să cauzeze una din situaţiile menţionate la alineatul 2 literele ab şi c din prezentul articol unui sector de producţie similar sau aflat în concurenţă directă, CE poate să adopte măsuri de supraveghere sau de salvgardare limitate la regiunea sau regiunile în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele 6 - 9.

Dispoziţia este aplicabilă numai pentru o perioadă de 12 ani pentru Botswana, Namibia şi Swaziland sau de 15 ani pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Perioada de aplicare poate fi prelungită pe baza 0 0055 btc la usd revizuiri de către consiliul mixt, având în vedere nivelul general de dezvoltare realizat de statele părți la APE din SADC.

Măsurile trebuie adoptate în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele 6 - 9 din prezentul articol.

Previziunea Ripple - Există perspective pentru creștere în această cripocurie? Confruntarea cu sceptici și entuziaști Bună ziua, prietenii și cititorii de blog. Astăzi vom vorbi despre cei concediați literalmente pentru Cryptocompany de ultima lună Clipoci.

În cazul în care circumstanţele care au justificat instituirea măsurilor de salvgardare continuă să existe, aceste măsuri pot fi prelungite pentru o perioadă suplimentară de maximum doi ani. În cazul în care unul sau mai multe state părți la APE din SADC aplică o măsură de salvgardare, sau în cazul în care CE aplică o măsură limitată la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ultraperiferice, astfel de măsuri pot fi instituite totuşi pentru o perioadă de maximum patru ani, iar în cazul în care circumstanţele care au justificat instituirea măsurilor de salvgardare continuă să existe, acestea pot fi prelungite pentru o perioadă suplimentară de patru ani.

În cazul în care comitetul pentru comerţ şi dezvoltare nu formulează nicio recomandare pentru remedierea circumstanţelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluţie satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la sesizarea comitetului pentru comerţ şi dezvoltare, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia situaţia în conformitate cu 0 0055 btc la usd articol.

Cheie de luat cu cheie

Aceste măsuri pot fi luate pentru o perioadă maximă de de zile în cazul în care măsurile sunt adoptate de CE şi de de zile în cazul în care măsurile sunt adoptate de unul sau mai multe state părți la APE din SADC, după caz sau în cazul în care măsurile luate de CE sunt limitate la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ultraperiferice. Durata acestor măsuri provizorii este socotită ca o parte a perioadei iniţiale şi a oricărei prelungiri menţionate la alineatul 6.

În adoptarea acestor măsuri provizorii, se ţine cont 0 0055 btc la usd interesul tuturor părţilor implicate. Partea importatoare în cauză informează cealaltă parte în cauză şi înaintează de îndată cazul spre examinare comitetului pentru comerţ şi dezvoltare.

Lăsaţi un comentariu

Dacă o parte importatoare supune importul unui produs unei proceduri administrative care are drept scop furnizarea rapidă de informaţii privind evoluţia fluxurilor comerciale care pot provoca problemele menţionate la prezentul articol, aceasta informează fără întârziere comitetul pentru comerţ şi dezvoltare.

Măsurilor de salvgardare adoptate în temeiul dispoziţiilor prezentului articol nu li se aplică dispoziţiile OMC de soluţionare a diferendelor. CAPITOLUL 6 Articolul 35 Interzicerea restricţiilor cantitative De la intrarea în vigoare a prezentului acord, vor fi eliminate orice interdicţii sau restricţii la importuri sau exporturi de mărfuri între părţi, altele decât taxele vamale, taxele, redevenţele şi alte impuneri prevăzute la articolul 22 din prezentul acord, aplicate prin intermediul contingentelor, licenţelor de import sau de export sau al altor măsuri, mai puţin în cazul celor justificate pe baza excepţiilor de la articolul XI din GATT Nu se introduce nicio măsură nouă de acest tip.

Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dispoziţiilor articolului 32 titlul II privind măsurile antidumping şi compensatorii.

Ethbox oferă un contract digital inteligent bazat pe servicii de escrow care poate adăuga confidențialitate completă pentru tranzacțiile ETH și ERC Ethbox, un proiect bazat pe Ethereum pentru un serviciu de escrow digital bazat pe contract inteligent, își lansează vânzarea publică pe duckstarter. Suma totală de jetoane EBOX disponibile este de 1.

Articolul 36 Tratament naţional în materie de impozitare şi reglementare internă 1. Importurile produselor originare din cealaltă parte nu se supun, direct sau indirect, unor taxe sau alte impuneri interne, de orice natură, superioare celor aplicate, direct sau indirect, produselor naţionale similare.

De asemenea, părţile şi statele părți la APE din SADC nu aplică alte forme de taxe interne sau alte impuneri interne în aşa fel încât să ofere protecţie produselor interne.

Importurilor produselor originare din cealaltă parte nu li se acordă un tratament mai puţin favorabil decât cel acordat produselor naţionale similare în ceea ce priveşte toate actele cu putere de lege, normele administrative, precum şi cerinţele care afectează vânzarea, oferirea spre vânzare, cumpărarea, transportul, distribuţia şi utilizarea acestor produse pe piaţa internă.

convertiți btc la dolar lista site- urilor gratuite bitcoin

Dispoziţiile prezentului alineat nu exclud aplicarea unor tarife diferenţiate pentru transportul intern, bazate în exclusivitate pe exploatarea economică a mijloacelor de transport şi nu pe originea produsului. Nicio parte sau stat parte la APE din SADC nu instituie sau menţine în vigoare reglementări cantitative interne referitoare la amestecul, prelucrarea sau utilizarea produselor în cantităţile sau proporţiile specificate, care impun, direct sau indirect, ca orice cantitate sau proporţie specificată a unui produs care face obiectul reglementării respective să provină din surse 0 0055 btc la usd.

De asemenea, nicio parte sau stat parte la APE din SADC nu aplică alte reglementări cantitative interne în aşa fel încât să ofere protecţie producţiei naţionale. Dispoziţiile prezentului articol nu împiedică plata subvenţiilor rezervate exclusiv producătorilor naţionali, inclusiv plăţile acordate producătorilor naţionali provenite din încasările din taxe sau impuneri interne aplicate în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol şi subvenţiile acordate prin intermediul achiziţiilor publice de produse naţionale.

Articolul 38 Cooperare vamală şi administrativă 1. Pentru a garanta respectarea dispoziţiilor din prezentul titlu şi pentru a răspunde în mod eficient obiectivelor prevăzute la articolul 37, părţile: a fac schimb de informaţii privind legislaţia în domeniul 0 0055 btc la usd şi procedurile vamale; b dezvoltă împreună iniţiative privind vămile şi facilitarea comerţului şi consolidarea capacităţilor administrative; c fac schimb de experienţă şi de cele mai bune practici în domeniul combaterii corupţiei şi a fraudei în domeniile legate de prezentul capitol; d fac schimb de experienţă şi de cele mai bune practici privind procedurile de import, export şi de tranzit şi privind aspecte legate de ameliorarea serviciilor pentru comunitatea de afaceri; e fac schimb de experienţă şi cele mai bune practici privind facilitarea tranzitului; f 0 0055 btc la usd schimbul de experţi între administraţiile vamale; şi g promovează coordonarea între agenţiile conexe, atât la nivel intern, cât şi peste hotare.

CE şi statele părți la APE din SADC vor pregăti şi dezvolta o cooperare sporită privind punerea în aplicare a Standardelor-cadru privind securitatea şi facilitarea comerţului mondial ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor. Condiţiile, astfel cum sunt stipulate de Organizaţia Mondială a Vămilor, vor trebui respectate şi, în special, legislaţia relevantă şi măsurile din acest domeniu vor trebui puse în aplicare în CE şi în statele părți la APE din SADC menţionate.

Această cooperare va include iniţiative având ca scop colaborarea în vederea recunoaşterii reciproce a statutului de operator economic agreat OEA şi schimbul de informaţii prealabile care permit o evaluare şi o gestionare eficientă a riscurilor având ca scop siguranţa.

Fără a aduce atingere alineatelor 1 şi 2părţile îşi acordă asistenţă administrativă reciprocă în domeniul vamal, în 0 0055 btc la usd cu dispoziţiile protocolului 2 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal. Articolul 39 Legislaţia în domeniul vamal şi procedurile vamale 1. Pentru a îmbunătăţi metodele de lucru şi pentru a garanta transparenţa şi eficacitatea operaţiunilor vamale, părţile: a asigură menţinerea unor înalte standarde de integritate, prin aplicarea măsurilor anticorupţie în acest domeniu; b fac noi paşi în sensul reducerii, simplificării şi standardizării datelor şi a documentaţiei cerute de autorităţile vamale şi de alte agenţii implicate; c simplifică, acolo unde este posibil, cerinţele şi formalităţile pentru acordarea liberului de vamă şi vămuirea rapidă a mărfurilor; d instituie proceduri eficiente, rapide şi nediscriminatorii, care să permită dreptul de a face recurs împotriva acţiunilor, hotărârilor şi deciziilor administrative ale autorităţilor vamale sau ale altor agenţii, care afectează importul, exportul sau mărfurile aflate în tranzit.

Ridicarea perspectivelor de dezvoltare a cripocurrenței și prognoza sa până în 2020

Procedurile de recurs trebuie să fie uşor accesibile tuturor operatorilor, inclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii; şi e creează mediul necesar pentru punerea în aplicare eficientă a cerinţelor legislative. Articolul 40 Facilitarea operaţiunilor de tranzit 1. Părţile sau statele părți la APE din SADC, după caz, asigură liberul tranzit al mărfurilor pe teritoriul lor, pe itinerarul cel mai convenabil pentru tranzit.

Orice controale sau cerinţe trebuie să fie nediscriminatorii, proporţionale şi aplicate în mod uniform. Fără a aduce atingere derulării controalelor vamale legitime, părţile acordă mărfurilor în tranzit un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat mărfurilor proprii, la export, import şi la circulaţia acestora.

Părţile sau statele părți la APE din SADC, după caz, instituie regimuri de transport sub control vamal care permit tranzitul mărfurilor fără obligaţia de a plăti taxe vamale şi alte impuneri, sub cryptocurrency hft depunerii garanţiilor adecvate.

Ripple - Istoria creației și revizuirea Cryptovaya

Părţile sau statele părți la APE din SADC, după caz, utilizează standardele şi instrumentele internaţionale relevante pentru tranzitare. Părţile sau statele părți la APE din SADC, după caz, promovează coordonarea între agenţiile conexe, atât la nivel intern, cât şi peste hotare.

Articolul 41 Redevenţe şi impuneri 1. Redevenţele şi impunerile se ridică la o sumă rezonabilă şi nu costă mai mult decât serviciile prestate în legătură cu orice tranzacţie specifică. Acestea nu se calculează pe o bază valorică. Nu 0 0055 btc la usd aplică redevenţe şi impuneri pentru servicii consulare. Articolul 42 Relaţiile cu mediul de afaceri Părţile convin: 1. Părţile se angajează să facă publice informaţiile disponibile relevante de natură administrativă, inclusiv cerinţele şi procedurile de intrare, orarele şi modul de funcţionare ale birourilor vamale situate în porturi şi în punctele de trecere a frontierei, precum şi punctele de contact pentru cererile de informaţii; şi 4.

Articolul 43 Evaluarea vamală 1. Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII din GATT reglementează normele de evaluare vamală aplicate schimburilor comerciale care fac obiectul prezentului acord. Părţile cooperează în vederea adoptării unei abordări comune privind chestiunile legate de evaluarea vamală. Articolul 44 Armonizarea standardelor vamale la nivel regional Părţile promovează armonizarea legislaţiei, procedurilor, standardelor şi cerinţelor din domeniul vamal.

Conţinutul şi ritmul acestui proces este stabilit de fiecare dintre părţi.

  1. Pi Coin - mobile crypto, noul Bitcoin dar foarte usor de minat | adroa-job
  2. Predicția prețului Tron pentru,și Tron este o platformă descentralizată bazată pe blockchain care permite utilizatorilor să creeze aplicații descentralizate și să partajeze conținut media.
  3. Retrage piețele btc
  4. Timp de tranzacționare în bitcoin
  5. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, transmite Ştiri.
  6. Bitcoin ron paul

Părţile recunosc importanţa sprijinirii administraţiilor vamale ale statelor părți la APE din SADC în vederea punerii în aplicare a prezentului capitol, în conformitate cu dispoziţiile părţii I, capitolul 2 din prezentul acord. Părţile recunosc necesitatea unor studii de evaluare a nevoilor specifice care să ţină seama de situaţia fiecărei ţări, utilizând instrumentele de evaluare a nevoilor ale OMC şi OMV sau orice alte instrumente asupra cărora s-a convenit de comun acord.

Convertor valutar - De la o altă monedă la leu românesc

Articolul 46 Dispoziţii tranzitorii 1. Părţile recunosc necesitatea unor regimuri tranzitorii pentru a asigura o 0 0055 btc la usd punere în aplicare a dispoziţiilor prezentului capitol. În vederea necesităţii de a-şi spori capacitatea în domeniul vamal şi al facilitării comerţului şi fără a aduce atingere angajamentelor lor în cadrul OMC, statele părți la APE din SADC beneficiază de o perioadă de tranziţie de cinci ani pentru a se conforma cerinţelor menţionate la articolele 39, 40, 41 şi 42 din prezentul capitol, în cazul în care necesitatea pentru dezvoltarea capacităţilor există la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Consiliul mixt poate acorda o prelungire 0 0055 btc la usd doi ani a acestei perioade de tranziţie în cazul în care capacitatea necesară nu a fost atinsă. Articolul 47 Comitetul special privind aspectele vamale şi facilitarea comerţului 1.

Părţile instituie un comitet special privind aspectele vamale şi facilitarea comerţului, alcătuit din reprezentanţi ai părţilor.

Funcţiile comitetului special privind aspectele vamale şi facilitarea comerţului sunt, printre altele: a monitorizarea punerii în aplicare şi administrării dispoziţiilor prezentului capitol şi ale protocolului privind regulile de origine; b punerea la dispoziţie a unui forum pentru consultări şi discuţii privind orice aspecte legate de vămi, inclusiv regulile de origine, procedurile vamale generale, evaluarea vamală, încadrarea tarifară, tranzitarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal; c sporirea cooperării privind dezvoltarea, aplicarea şi executarea regulilor de origine şi a procedurilor vamale conexe, procedurile vamale generale şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal; d sporirea cooperării privind dezvoltarea capacităţilor şi asistenţa tehnică; e urmărirea punerii în aplicare a articolului 44 din prezentul acord; şi f orice alte aspecte convenite între părţi cu privire la prezentul capitol.

Data şi ordinea de zi a reuniunilor comitetului special privind aspectele vamale şi facilitarea comerţului sunt convenite în prealabil de către pui plăți btc btc. Comitetul special privind aspectele vamale şi facilitarea comerţului este prezidat alternativ de fiecare dintre părţi.

Comitetul special privind aspectele vamale şi facilitarea comerţului raportează comitetului pentru comerţ şi dezvoltare. Părţile îşi confirmă angajamentul cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerţului denumit în continuare "Acordul BTC". Aceste drepturi şi obligaţii stau la baza activităţii părţilor în temeiul prezentului capitol. Articolul 49 Obiective 1. Părţile convin să coopereze în vederea facilitării şi intensificării comerţului cu mărfuri între părţi prin identificarea, prevenirea şi eliminarea barierelor inutile din calea comerţului în condițiile Acordului BTC.

Părţile se angajează să colaboreze la consolidarea regională şi specifică a integrării şi cooperării statelor părți la APE din SADC privind aspecte legate de barierele tehnice în calea comerţului. Părţile se angajează să înfiinţeze şi să sporească capacitatea tehnică a statelor părți la APE din SADC privind aspecte legate de barierele tehnice în calea comerţului.

  • Principalele tipuri de tranzacții valutare.
  • Bitcoin 21 milioane limită
  • Nu există o limită de timp, nici ținte sau presiuni cu acest program.

Articolul 50 Domeniul de aplicare şi definiţii 1. Dispoziţiile prezentului capitol se aplică reglementărilor tehnice, standardelor, precum şi procedurilor de evaluare a conformităţii, astfel cum sunt definite în Acordul BTC, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale care fac obiectul prezentului acord.

În sensul prezentului capitol, se aplică definiţiile utilizate în Acordul Coinmill btc usd. Articolul 51 Colaborare şi integrare regională Părţile convin cu privire la importanţa colaborării dintre autorităţile naţionale şi regionale responsabile de aspecte legate de BTC, atât în sectorul public cât şi în cel privat, în vederea facilitării comerţului intraregional şi a comerţului dintre părţi, precum şi a procesului general de integrare regională şi se angajează să coopereze în acest scop.

bitcoin atm halifax cum să cumpărați bitcoin în africa de sud

Articolul 52 Transparenţă Părţile reafirmă principiul transparenţei la aplicarea reglementărilor şi standardelor tehnice în conformitate cu Acordul BTC.

Părţile recunosc importanţa mecanismelor adecvate de consultare, notificare şi schimb de informaţii cu privire la standarde şi reglementări tehnice în conformitate cu Acordul BTC.

Articolul 53 Măsuri de identificare, prevenire şi eliminare a barierelor tehnice în calea comerţului Părţile convin să identifice şi să pună în aplicare cele mai adecvate mecanisme din rândul celor sprijinite de Acordul BTC pentru aspectele sau sectoarele prioritare în cauză.

Aceste mecanisme pot include: 1. Aceste sectoare vor fi alese ţinând seama de domeniile principale ale comerţului, inclusiv produsele prioritare; 4. Articolul 54 Punerea în aplicare Părţile convin că, în conformitate cu prezentul capitol, comitetul pentru comerţ şi dezvoltare va avea următoarele competenţe: 1.

bitcoin index fond bitcoin td ameritrade

Articolul 55 Dezvoltarea capacităţilor şi asistenţa tehnică privind aspecte legate de barierele tehnice în calea comerţului 1. Părţile recunosc importanţa cooperării în domeniul reglementărilor tehnice, al standardelor, al metrologiei, al acreditării şi al evaluării conformităţii pentru realizarea obiectivelor prezentului capitol.

Părţile convin că domeniile prioritare pentru cooperare sunt următoarele: a stabilirea mecanismelor corespunzătoare pentru împărtăşirea experienţei, inclusiv formarea adecvată menită să garanteze o competenţă tehnică xrp piața cap vs bitcoin şi durabilă a organismelor de evaluare a 0 0055 btc la usd şi conformităţii, îndeosebi cele din statele părți la APE din SADC, precum şi înţelegerea reciprocă între aceste organisme pe teritoriile părţilor; b dezvoltarea capacităţilor statelor părți la APE din SADC în domeniul reglementărilor tehnice, al standardelor, al metrologiei, al acreditării şi al evaluării conformităţii inclusiv prin modernizarea sau înfiinţarea laboratoarelor şi a altor echipamente.

În acest sens, părţile recunosc importanţa consolidării cooperării btc top şi necesităţii de a ţine cont de produsele şi sectoarele prioritare; c dezvoltarea şi adoptarea, în statele părți la APE din SADC, de reglementări tehnice, standarde, metrologie, proceduri de acreditare şi de evaluare a conformităţii bazate pe standarde internaţionale relevante armonizate; d sprijinirea participării statelor părți la APE din SADC la activităţile de standardizare, acreditare şi metrologie internaţionale; şi e dezvoltarea unor puncte de informare şi notificare privind BTC în statele părți la APE din SADC.

Aceste principii şi obiective stau la baza activităţilor părţilor şi a statelor părți la APE din SADC, după caz, în sensul prezentului capitol.

btcmarkets pui plăți btc de bază

Articolul 57 Obiective 1. Părţile convin să faciliteze comerţul şi investiţiile între statele părți la APE din SADC şi între părţi, garantând, în acelaşi timp, că măsurile adoptate se aplică numai în măsura în care sunt necesare pentru protejarea vieţii sau a sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor, în conformitate cu dispoziţiile Acordului SPS.

Părţile se angajează să colaboreze la consolidarea regională şi specifică a integrării şi cooperării statelor părți la APE din SADC privind aspecte legate de măsurile sanitare şi fitosanitare denumite în continuare "măsuri Oficial bitcoin miner şi să abordeze problemele rezultate din măsurile SPS asupra sectoarelor şi produselor prioritare [5] stabilite de comun acord acordând, în acelaşi timp, atenţia necesară integrării regionale.

Business News Headlines

Prin urmare, părţile convin să promoveze colaborarea bilaterală cu scopul de a recunoaşte nivelurile adecvate de protecţie ale măsurilor SPS. Părţile convin să înfiinţeze şi să sporească capacitatea tehnică a statelor părți la APE din SADC de a pune în aplicare şi de a monitoriza măsurile SPS, inclusiv promovarea unei mai mari utilizări a standardelor internaţionale şi a altor aspecte privind SPS.

Articolul 58 Domeniul de aplicare şi definiţii În sensul prezentului capitol, se vor aplica definiţiile utilizate în Acordul SPS şi organismele internaţionale de standardizare, şi anume Comisia Codex Alimentarius, Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor IPPC şi Organizaţia mondială pentru sănătatea animalelor OIE.

Articolul 59 Autorităţi competente 1. În conformitate cu prezentul acord, părţile sau statele părți la APE din SADC, după caz, se informează reciproc cu privire la autorităţile lor SPS 0 0055 btc la usd şi cu privire la orice modificări ale acestora din urmă.

Articolul 60 Transparenţă 1. Părţile recunosc importanţa mecanismelor adecvate de consultare, notificare şi schimb de informaţii cu privire la măsurile SPS în temeiul Acordului SPS.

Partea care importă informează partea care exportă cu privire la orice modificări ale cerinţelor sanitare şi fitosanitare la import care pot afecta schimburile comerciale care fac obiectul prezentului capitol. Părţile se obligă să stabilească mecanismele pentru schimbul de astfel de informaţii, după caz.

Părţile aplică principiul împărţirii pe zone sau pe compartimente la definirea condiţiilor de import, ţinând seama de standardele internaţionale.

De asemenea, zonele sau compartimentele cu un statut sanitar sau fitosanitar definit pot fi identificate şi propuse de către părţi împreună, de la caz la caz, când este posibil, pentru a evita perturbarea comerţului. Articolul 61 Schimbul de informaţii 1. Acest sistem se va baza pe mecanisme existente, unde este cazul.

octacoin vs bitcoin ghidul de tranzacționare etro bitcoin

De asemenea, părţile sau statele părți la APE din SADC, după caz, convin să colaboreze pentru dezvoltarea ulterioară a reţelei de supraveghere epidemiologică a bolilor la 0 0055 btc la usd, iar în domeniul fitosanitar, părţile vor schimba informaţii privind incidenţa dăunătorilor care prezintă un pericol cunoscut şi imediat pentru cealaltă parte.

Articolul 62 Punerea în aplicare Părţile convin că, în conformitate cu prezentul capitol, comitetul pentru comerţ şi dezvoltare va avea următoarele competenţe: 1. Articolul 63 Consultări Dacă oricare dintre părţi sau un stat parte la APE din SADC, după caz, consideră că o altă parte a luat măsuri care pot afecta sau au afectat accesul pe piaţa respectivei părţi, se vor ţine consultări adecvate pentru a se evita întârzieri nejustificate şi pentru a găsi o soluţie potrivită în conformitate cu Acordul SPS OMC.

În acest sens, părţile vor comunica denumirile şi adresele punctelor de contact pentru expertiza sanitară şi fitosanitară cu scopul de a facilita comunicarea şi schimbul de informaţii. Articolul 64 Crearea, dezvoltarea capacităţilor şi asistenţa tehnică privind măsurile sanitare şi fitosanitare 1. Părţile convin să coopereze în vederea facilitării armonizării regionale a măsurilor şi a dezvoltării cadrelor de reglementare şi a politicilor adecvate în interiorul şi între statele părți la APE din SADC, sporind astfel comerţul şi investiţiile intraregionale.

În acest sens, părţile recunosc importanţa consolidării cooperării regionale şi a necesităţii de a ţine cont de produsele şi sectoarele prioritare identificate în conformitate cu prezentul capitol; şi g sprijinirea participării statelor părți la APE din SADC în cadrul organismelor internaţionale de standardizare relevante.

Citițiși